تراش نهایی قالب ماهیچه کفش

   تراش نهایی قالب ماهیچه کفش توسط دستگاه    CNC A12/S12    که پس از مرحله اسکن و مرحله تراش اولیه انجام میشود.

   • برای توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.