آموزش کار کشی کفش

آموزش سطحی از کار کشی کفش که با دیدن این ویدئو کیلیپ بعضی از نیازهای آموزشی رفع میگردد.